16. Madde Yönetmeliği

16. Madde Yönetmeliği hakkında detaylı bilgiler, 16. Madde Yönetmeliği hizmeti uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

16. Madde Yönetmeliği ‘nde orman izni olarak nelerden faydalanır?

16. Madde Yönetmeliği ‘nce verilecek izinler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel
Müdürlüğünce verilen Maden arama ve Maden Ruhsatına dayalı izinlerdir
6831 sayılı Orman kanunun 16. Madde Yönetmeliği ’ne göre verilecek izinleri, rehabilite işlemlerini
kapsamaktadır. Bu izinler;
Maden Açık İşletme İzni, Maden Altyapı Tesisleri İzni, Maden Tesis İzni, Kademeli Kapatma Planı İzni
ve Rehabilitasyon İzni ruhsata dayalı olarak alınabilir.

16.Madde Yönetmeliği Gerekli Evraklar ;

16. Madde Yönetmeliği ‘ne göre verilecek izinler için müracaat dosyasında bulunması gereken
evraklar;
Talep sahibin dilekçesi
Noter Onaylı Ruhsat
1/25.000 Ölçekli Topografik Haritası
1/25.000 Ölçekli Meşçere Haritası
1/5.000 Ölçekli Kadastro Haritası
1/5.000 Ölçekli Kroki Planı
Koordinat Özet Çizelgesi
Çevresel Etki Değerlendirme ÇED Raporu
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüşleri
Serbest Orman Mühendisi Vize Sayfası
Dosya haline getirerek Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır. Orman Bölge Müdürlüğündeki
mühendisler ekleri kontrol etmesinden sonra Orman İşletme Müdürlüğüne yazı yazılır. İşletme Müdür
Yardımcısı başkanlığında heyet kurulur ve arazi çalışması yapılır. Arazi çalışması yapıldıktan sonra
sahanın uygun olması durumunda 16. Madde Yönetmeliği kapsamında kesin izin raporu hazırlanır.
Kesin izin raporu heyetçe imzalanır ve Orman Bölge Müdürlüğüne imzalı olarak gönderilir. Orman
Bölge Müdürlüğü heyetin hazırlamış olduğu kesin izin raporunu incelemesinden sonra OLUR ’a
hazırlanır ve Bölge Müdürü tarafından imzalanıp 1 takım dosyayı Orman Genel Müdürlüğüne
gönderilir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından incelemeden geçtikten sonra Genelge Kapsamında
Başbakanlık sürecine gönderilir. Başbakanlıktan olumlu gelmesi durumunda Bakan OLUR’ u ile izin
verilir.
OLUR çıktıktan sonra Orman Genel Müdürlüğü Orman Bölge Müdürlüğüne üst yazı ile bildirir. Orman
Bölge Müdürlüğü müracaat sahibine yatıracak bedelleri ve taahhütnameyi hazırlayıp tebliğ eder.
Tebligat tarihinden en geç 3 ay içerisinde gönderilen bedelleri ve noter onaylı taahhütler ile birlikte
müracaat sahibi sahayı teslim almaya gelir ve saha teslim tutanağı ile saha teslim edilir.

16. Madde Yönetmeliği hakkında detaylı bilgiler, 16. Madde Yönetmeliği hizmeti uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.