Taşınmazlarla İlgili Genelge 11 Eylül 2018

Cumhurbaşkanlığından ;

Kamu Kurum ve Kuruluşları (belediyeler ve özel il idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde ve ya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak ;

Kamu kurum ve kuruluşları, dernek, vakıf ve ya bunların şirketlerine, gerçek ve tüzel kişilere, satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapacaklardır.

Konuda geçen komisyonların izin başvurusu sonuçları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecektir.

16/06/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Genelge yürürlükten Kaldırılmıştır.